Рефераты, курсовые работы, дипломы. Государственное регулирование и налогообложение. Концепция управления инновационной деятельностью



Страница:
1


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМ?Я

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛ?ННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВ? УКРАЇНИ

ХАРК?ВСЬКИЙ Ф?Л?АЛ

"Допущено до захисту

маг?стерської дисертац?ї"

Розробка концепц?ї управл?ння

?нновац?йною д?яльн?стю в Полтавськ?й област?

Маг?стерська дисертац?я

на здобуття квал?ф?кац?ї

маг?стра державного управл?ння

Науковий кер?вник Гришин ?ван Якович,

кандидат техн?чних наук

Консультант Од?нцова Галина Серг?ївна,

доктор економ?чних наук,

професор,

академ?к АЕН України

Слухач Малащук Серг?й Петрович

Харк?в - 1997

ЗМ?СТ

ВСТУП 3

1. ЗАГАЛЬН? ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 6

?ННОВАЦ?ЙНОЇ ПОЛ?ТИКИ

2.КОНЦЕПЦ?Я УПРАВЛ?ННЯ РЕГ?ОНАЛЬНОЮ 11

?ННОВАЦ?ЙНОЮ Д?ЯЛЬН?СТЮ

2.1. Ц?л? ?нновац?йної д?яльност?. 11

2.2. Принципи д?яльност? . 13

2.3.Завдання д?яльност?. 15

3.СТРАТЕГ?ЧН? НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ 16

?ННОВАЦ?ЙНОЇД?ЯЛЬНОСТ?

У ПОЛТАВСЬК?Й ОБЛАСТ?

3.1.Програма "Техно?мпорт". 18

3.2. Програма " Експорт". 24

3.3. Програма "?нформац?я". 26

3.4. Програма "Венчурне п?дприємництво". 30

3.5. Програма "?нвестор". 42

3.6.Програма "Осв?та-наука". 46

3.7.Cтруктура управл?ння рег?ональною ?нновац?йною 49

д?яльн?стю.

ВИСНОВКИ 55

ПЕРЕЛ?К ВИКОРИСТАНОЇ Л?ТЕРАТУРИ 57

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 59

ДОДАТКИ 60

ВСТУП

З р?зних причин Україна, яка була перифер?єю бувшого СРСР, зараз знаходиться обаб?ч процес?в ?нтеграц?ї та ?нтернац?онал?зац?ї у св?тов?й економ?ц?, що сильно стримує розвиток України як суб`єкта господарського механ?зму св?ту.

В даний час, час переходу до ринкових в?дносин, необх?дно переглянути теоретичн? основи ? практику функц?онування економ?ки України, ? на ц?й основ? шукати шляхи входу молодої держави у св?тове сп?втовариство не як сировинного додатку ? ринку для третьосортних товар?в, а як повноправного учасника, на якого потр?бно зважати як у пол?тичних, так ? в економ?чних перипет?ях сучасного життя.

Сьогодн? Україна переживає важкий час. Головними диспропорц?ями, що прописались в економ?ц? України, є деф?цит бюджету, спад нац?онального доходу, порушення плат?жного та торг?вельного баланс?в, ?стотне перевищення ?мпорту над експортом[24,c.15], що в сукупност? визначає ф?нансов? можливост? держави, як?й необх?дно вир?шувати багато складних питань ? виконувати нац?ональн? та рег?ональн? програми, що потребують високих ?нтелектуальних та матер?альних витрат.

Перех?д України до в?дкритої економ?ки може стати неможливим без синхрон?зац?ї її економ?чної структури та реформ, аналог?чних високорозвиненим країнам.

Наш?й держав? необх?дно реал?зувати комплекс заход?в по розвитку п?дприємництва, децентрал?зац?ї зовн?шньоеконом?чної д?яльност?, зм?н? зовн?шньоторгової системи, що повинно прискорити процес ?нтегрування у м?жнародний ринок.

Виходячи ?з ситуац?ї, що склалася, визначаються основн? пр?оритети сучасної української економ?чної пол?тики. Це реан?мац?я та стимулювання виробництва, створення сприятливого ?нвестиц?йного кл?мату, приведення якост? продукц?ї до р?вня, при якому реальним стане вих?д на основн? св?тов? ринки.

Пров?дне м?сце (близько 70%) у експорт? найб?льш розвинених країн (в тому числ? США, Н?меччина, Япон?я) пос?дають саме науком?стк?, високотехнолог?чн? товари[24,c.130]. Їх конкурентоспроможн?сть забезпечується великими витратами, в тому числ? з боку держави, на науково-досл?дн? та конструкторськ? розробки. Економ?ка цих країн, та країн, що зд?йснили потужний ривок у с?м`ю св?тових л?дер?в, сьогодн? будується, в першу чергу, на реал?зац?ї наукових досягнень.

У р?зних країнах проблема реал?зац?ї нововведень вир?шується по-р?зному, хоч ? можна простежити певн? моменти, сп?льн? для б?льшост? сучасних л?дер?в науково-техн?чного прогресу, але не п?длягає сумн?ву те, що наука стала реальною виробничою силою на даному етап?, ? буде залишатись нею в майбутньому.

Завдання України - у найкоротший час вивчити досв?д вир?шення цих проблем, визначити шляхи реал?зац?ї ?нновац?йної пол?тики в Україн? з урахуванням реальних умов.

Перший крок у цьому напрям? вже зроблено, ним стало Розпорядження Президента України в?д 23.01.1996 р. № 17/96 "Питання створення технопарк?в та ?нновац?йних структур ?нших тип?в", де створення та функц?онування ?нновац?йних структур визначається, як "один з пр?оритетних напрям?в п?двищення ефективност? використання науково-техн?чного потенц?алу для розв`язання завдань технолог?чного оновлення виробництва"[8].

Однак, багато аспект?в становлення ц?л?сної системи управл?ння ?нновац?йною д?яльн?стю в умовах сучасної України та ?? подальшого функц?онування не знайшли достатньо глибокого висв?тлення у науков?й л?тератур?.

Соц?ально-економ?чн?, орган?зац?йно-управл?нськ? проблеми орган?зац?ї ?нновац?йних процес?в, питання ?нформац?йного забезпечення їх проходження в?дображено у публ?кац?ях ?.Я.Гришина, М.?онцова, ?.Колота, О.А.Лєбєдєвої, Г.?.Мостового, С.Покропивного, В.Є.Шукшунова, Ю.Як?вця та ряду ?нших атор?в.

Разом з тим, ряд важливих питань, пов`язаних з новими п?дходами до вир?шення, насамперед, орган?зац?йно-управл?нських питань формування ц?л?сних рег?ональних ?нновац?йних структур в умовах економ?чної кризи, потребують подальшої розробки. Метою є подолання протир?чч, що склалися в умовах, коли реструктуризована командно-адм?н?стративна система фактично втратила здатн?сть впливати на процеси в сучасн?й українськ?й економ?ц?.

Таким чином, практична значим?сть вказаних проблем ? об`єктивна необх?дн?сть розвитку ?нновац?йних процес?в в Україн? зумовили виб?р теми маг?стерської дисертац?ї, мету ? завдання, предмет та об`єкт досл?дження.

Метою роботи є розробка концептуального п?дходу до становлення ц?л?сної системи управл?ння ?нновац?йною д?яльн?стю в рег?он?, як принципово нового механ?зму впливу держави на економ?ку в умовах ринку.

У в?дпов?дност? до мети роботи, поставлено наступн? ц?л?:

* досл?дити методи вир?шення проблем, пов`язаних з ?нновац?йними процесами, у розвинених країнах, зокрема, в США, Н?меччин?, Япон?ї;

* досл?дити реальн? можливост? науково-промислового потенц?алу област?, як основи становлення рег?ональної ?нновац?йної структури;

* визначити пр?оритетн? напрями рег?ональної державної пол?тики в сфер? ?нновац?й;

* обгрунтувати виб?р критер?їв як?сної та к?льк?сної оц?нки ефективност? д?яльност? ?нновац?йних структур.

Виходячи з вищевикладеного, за предмет досл?дження обрано роль державного управл?ння, як фактору впливу на ?нновац?йн? процеси у рег?он?.

В якост? об`єкта досл?дження вибрано науково-промисловий потенц?ал Полтавської област?.

В процес? досл?дження використано методи системного та статистичного анал?зу реального стану науково-промислової бази област? та ?нш? методи.

Як ?нформац?йну базу, використано дан? статистичної зв?тност? Полтавського обласного управл?ння статистики, рег?онального в?дд?лення Держ?нофонду України, матер?али ?нновац?йного центру "Технокрай" (м.Харк?в).

1. ЗАГАЛЬН? ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ

?ННОВАЦ?ЙНОЇ ПОЛ?ТИКИ

Щоб прискорити процес ?нтегрування у м?жнародний ринок, наш?й держав? необх?дно реал?зувати комплекс заход?в по розвитку п?дприємництва, децентрал?зац?ї зовн?шньоеконом?чної д?яльност?, зм?н? зовн?шньоторгової системи.

Зовн?шньоеконом?чна д?яльн?сть пос?дає одне з найважлив?ших м?сць ? є вагомою складовою економ?чної системи будь-якої незалежної держави.

Структура українського експорту вкрай незадов?льна. Головну роль в н?й грають сировина, нап?вфабрикати, с?льськогосподарська продукц?я[24,c.7].

Реальну небезпеку становить те, що непродуманий експорт ресурс?в може призвести до серйозних, нав?ть непоправних насл?дк?в, так як сировинн? ресурси обмежен? та вичерпн?. Кр?м того, надм?рне захоплення експортом може стати, до певної м?ри, стимулом для добуваючих галузей, ? в той же час призводити до подальшого занепаду ?нших, до подальшого в?дставання в област?, наприклад, машинобудування, особливо в його найсучасн?ших галузях - м?кроелектрон?ц?, лазерн?й, електронно-обчислювальн?й техн?ц? та ?нших напрямах.

В той же час, статистичн? дан?, опубл?кован? Св?товою торговою орган?зац?єю в 1994 роц?, св?дчать, що на перше м?сце серед експортних товар?в, з часткою близько 11% в?д загального об`єму, вийшла комп`ютерна техн?ка та програмне забезпечення[24].

Це говорить про те, що ринок машин ? обладнання насичується найб?льш науком?сткою продукц?єю. Теж саме можна сказати ? про ?нш? ринки.

Неухильне зростання об`єм?в продажу науком?сткої продукц?ї св?дчить про все б?льшу увагу, яку держави-св?тов? л?дери надають проблемам якнайшвидшої реал?зац?ї нововведень. У таких країнах, як США, Япон?я та ?нших, програми державної п?дтримки ?нновац?йної д?яльност? включено до пр?оритетних напрям?в внутр?шньої пол?тики у ХХ? ст.[25].

?нновац?йна пол?тика - складний, не позбавлений ризику процес, проходження якого визначається багатьма передумовами: техн?чними, ф?нансовими, економ?чними, соц?альними[11]. ?нновац?йна пол?тика об`єднує науку, техн?ку, п?дприємництво, економ?ку ? управл?ння. Вона заторкає все соц?ально-економ?чне середовище, включаючи виробництво, банки, науково-техн?чн? кадри, р?вень науково-техн?чної грамотност? населення, ? є, в принцип?, сукупн?стю заход?в, зв`язаних з просуванням нової, або покращеної продукц?ї на ринок збуту.

Умовно можна вид?лити чотири вар?анти ?нновац?йної пол?тики[11] :

1. Пол?тика "технолог?чного поштовху"грунтується на тому, що приоритетн? напрямки розвитку науки та техн?ки визначаються державою, котра волод?є необх?дними матер?альними ресурсами, експертизою та ?нформац?йним забезпеченням. Такий вар?ант ?нновац?йної пол?тики виходить з наявност? науково-техн?чних та соц?ально-економ?чних проблем ? передбачає для їх вир?шення розробку р?зних державних програм, великих кап?таловкладень, ?нших прямих форм державної участ? у регулюванн? ?нновац?йних процес?в. Характерним прикладом такої пол?тики є пол?тика уряду США у 40-50 роках, коли створювались принципово нов? напрями в галуз? електрон?ки, ЕОМ, зв`язку, ав?абудування.

2. Пол?тика "ринкової ор?єнтац?ї" передбачає пров?дну роль ринкового механ?зму у розпод?л? ресурс?в та визначенн? напрям?в розвитку науки ? техн?ки. Така пол?тика ор?єнтована на обмеження рол? держави в стимулюванн? фундаментальних досл?джень, створенн? економ?чного кл?мату та ?нформац?йного середовища для нововведень у ф?рмах, скорочення прямої участ? в НДЕКР та досл?дженнях ринк?в, а також на зменшення прямих форм регулювання, як? заважають стимулюванню ринкової ?н?ц?ативи та ефективн?й перебудов? ринку. Ця форма пол?тики була пр?оритетною в 70-х роках у США, Н?меччин?, Япон?ї, а на початку 80-х рок?в поворот до неї зд?йснила б?льш?сть розвинених країн.

3.В 60-70 роках в США мала м?сце пол?тика "соц?альної ор?єнтац?ї", яка передбачала регулювання соц?альних насл?дк?в НТП, а прийняття р?шень базувалось на широкому соц?ально-пол?тичному консенсус? з залученням широкої громадськост?. Цей час характерний великою к?льк?стю розробок у в?йськов?й сфер?, як? було направлено у цив?льну промислов?сть, для виробництва товар?в народного споживання.

4.Зусилля, як? направляються на зм?ну економ?чної структури господарського механ?зму. Вона передбачає великий вплив передових технолог?й на вир?шення соц?ально-економ?чних проблем, на зм?ни галузевої структури, на взаємод?ю суб`єкт?в господарювання, на р?вень життя ? т. д. В даний час лише Япон?я



Страница:
1


Скачать одним архивом
Ваши комментарии, уточнения:
нет